หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ส่วนสวัสดิการสังคม
    ส่วนการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    ส่วนสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    ส่วนสวัสดิการสังคม
    การศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2561

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองคลัง)

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561


อ่านเอกสารแนบ