หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


คู่มือประชาชน

1. การใช้น้ำประปาดาวน์โหลด
2.การขอใช้บริการเก็บขนส่งปฏิกูลและมูลฝอยดาวน์โหลด
3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ดาวน์โหลด
4.การขออนุญาตขุดดิน-ถมดินดาวน์โหลด
5.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารดาวน์โหลด
6.การควบคุมอาคารดาวน์โหลด
7.การตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)ดาวน์โหลด
8.การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
9.การร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอดาวน์โหลด
10.การรับรองลงทะเบียนผู้พิการดาวน์โหลด
11.จดทะเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
12.ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายดาวน์โหลด
13.ภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
14.ภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลด
15.ภาษีป้ายดาวน์โหลด