หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


  กองคลัง

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม  2564


งประกาศ รายงานผลการตรวจสอบบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
เปิดเอกสารแนบ

งประกาศ รายงานผลการตรวจสอบบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม  2563


กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


ประกาศเทศบาลตำบลศีรษะทอง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศีรษะทอง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3433-2927 ในวันและเวลาราชการ

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลศีรษะทอง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศีรษะทอง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3433-2927 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม  ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม  2563


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563


ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ มาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม  2563


แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม  2563


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน  2563


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม  ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม  2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน  2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม  ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม  2563


ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ  2562


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม  ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


อบต.ศีรษะทองจัดครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
เปิดเอกสารแนบ

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถโหลดเอกสารได้จากหน้าเวปและลิงค์ https://doc-0g-50-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/4plmpdnlgfsfl4sqor098l3sbhbm35tb/1574913600000/11964910426345011221/*/1U13nx8Dv5i-TTIPtalzgD8G7uSrHZODi?e=download


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม  2562


ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประปีงบประมาณ 2562


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2562

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2562


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม  2562


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม  ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม2562

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2562

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม2562)

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม2562)


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม  ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562


ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ  2561


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561


ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม  ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองส่งน้ำ 10 ขวา - 5ซ้าย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลศีรษะทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
เปิดเอกสารแนบ

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองส่งน้ำ 10 ขวา - 5ซ้าย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลศีรษะทอง กว้าง 6 เมตร ยาว 3.100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประปีงบประมาณ 2561

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประปีงบประมาณ 2561


ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
เปิดเอกสารแนบ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงพื้นที่ อบต.แห่งใหม่


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน2561)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน2561)


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

 

 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน2561)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน2561)


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน  2561


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม  2561


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2561

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2561


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม2561)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม2561)


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2560

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2560


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560


การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ (รอบระยะเวลา 4 ปี)

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง จะดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อทำการสำรวจข้อมูลผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา  ๔  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔   และต่อใบอนุญาตฯพร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ  ในวันอาทิตย์ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 9.00 น. - 14.00 น.  ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร


กำหนดยื่นภาษี

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

กำนดยื่นภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน  ภาษีป้าย 

กำหนดค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2560

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2560


ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560


ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม -กันยายน 2560)

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม -กันยายน 2560)


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560


แจ้งยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
เปิดเอกสารแนบ

แจ้งให้ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่


รายงานสรุปผลการรับเรื่อ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง ประจำปีงบประมาณ 2560

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
เปิดเอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการรับเรื่อ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง ประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560


ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2560)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2560)


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2560

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2560)

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2560)


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560


ประกาศ แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)


ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างที่ทำการ อบต.แห่งใหม่

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ศีรษะทอง


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสถานีอนามัยศีรษะทองหลังเก่า-สถานีรถไฟนครชัยศรี หมู่ 2ต.ศีรษะทอง

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสถานีอนามัยศีรษะทองหลังเก่า-สถานีรถไฟนครชัยศรี หมู่ 2ต.ศีรษะทอง


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559


ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ

1 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่1,4และ2 ต่อเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี

2 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเสริมผิวทางพาราสเลอร์รี่ซีสายคันคลองส่งน้ำ 10 ขวา-5 ซ้าย ต.ศีรษะทอง


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2559

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2559


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2559

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2559

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2559

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2559

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2558

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

-โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศีรษะทอง

-โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางสมจิตร

-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่1-4 ต.ศีรษะทอง

-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณบ้านนายอบ

-โครงการขุดลอกคลองด้วยเรือขุด บริเวณคลองท่าทราย-สะพานวัดเสถียร


ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลศีรษะทอง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่4 ต.ศีรษะทอง

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่4 ต.ศีรษะทอง


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง(โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่4ต.ศีรษะทอง)

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง(โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่4ต.ศีรษะทอง)


ประกาศเรื่องการการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศเรื่องการการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2558

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2558


แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน2558

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน2558


รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง


ลงเมื่อ :วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟ


ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)


ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง(กล้องงจรปิด CCTV ชนิด IP/Network  Camera)


ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 7โครงการ

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 7โครงการ


แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม2558

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม2558


ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ 7 โครงการ

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เสนอราคา 


ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟทาง หมู่ที่ 1-4 ตำบลศีรษะทอง


ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง ครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟทาง


ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 7โครงการ


ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง 3 รายการ 7 โครงการ


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง(กล้องวัดมุม)

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ


ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวัดมุมชนิดอ่านค่าได้5ลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือจากถนนคสล.หมู่ที่1ถึง4


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่บ้านสวนตาลซอย 3 หมู่3


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 สวนตาลซอย4


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

โครงการก่อสร้างหอถังประปา ชนิดโครงสร้างเหล็ก ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.ที่ดินริมคลองบางนกแขวก หมู่ 2


แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2558

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2558


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบทางรถไฟฝั่งเหนือต่อจากคสล.เดิม หมู่ที่1-4

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบทางรถไฟฝั่งเหนือต่อจากคสล.เดิม หมู่ที่1-4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือต่อจากคสล.เดิม หมู่1-4

ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือต่อจากคสล.เดิม หมู่1-4


ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือต่อจากคสล.เดิม หมู่ที่1-4

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือต่อจากคสล.เดิม หมู่ที่1-4


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือต่อจาก คสล.เดิม หมู่1-4

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือต่อจาก คสล.เดิม หมู่1-4


แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2558

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เปิดเอกสารแนบ

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558


แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2557

ลงเมื่อ :วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2557


แจ้งเตือนให้มาชำระภาษีประจำปี 2558

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

แจ้งเตือนให้มาชำระภาษีประจำปี 2558


แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557


ลงเมื่อ :วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 2 โครงการ


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์รองรับการให้บริการชำระภาษี

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์รองรับการให้บริการชำระภาษี


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ในการให้บริการชำระภาษีฯ

ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ในการให้บริการชำระภาษีฯ


แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557

ลงเมื่อ :วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557


ลงเมื่อ :วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลจำนวน 2โครงการ


ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 2โครงการ

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 2โครงการ


ลงเมื่อ :วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง(โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 2โครงการ)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558


ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีป้าย

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีป้าย


ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่


ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557


ประกาศเรื่องรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 0 พ.ศ.543
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศเรื่องรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562


ประกาศแสดงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2(มกราคม -มีนาคา 2562)

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 0 พ.ศ.543


ประกาศเรื่องรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 0 พ.ศ.543
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศเรื่องรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562


ประกาศเรื่องรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 0 พ.ศ.543


ประกาศเรื่องรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 0 พ.ศ.543
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศเรื่องรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการถมดิน เพื่อเตรียมก่อสร้างที่การ อบต.แห่งใหม่

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 0 พ.ศ.543
เปิดเอกสารแนบ

การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการถมดิน เพื่อเตรียมก่อสร้างที่การ อบต.แห่งใหม่ พื้นที่หมู่ 4 ต.ศีรษะทอง


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2559

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 0 พ.ศ.543
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2559


ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2562

ลงเมื่อ :วันพุธที่ 0 พ.ศ.543
เปิดเอกสารแนบ

ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2562